How we’ve helped our clients

Enquête - Privacyverklaring

Oorspronkelijk aangemaakt op 29 maart 2018

Versie 2.1, 11 juni 2018

Deze enquête wordt afgenomen door Kantar België nv, Broekstraat 49-53 bus 3, 1000 Brussel. Door uw goedkeuring te geven en aan deze enquête deel te nemen, gaat u akkoord met dit gebruik. We vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

1. Rechtmatige verzameling en gebruik

Deze verklaring legt uit hoe we de persoonsgegevens die u aanlevert wanneer u deelneemt aan deze enquête verzamelen, bewaren en gebruiken. In het kader van deze verklaring definiëren we ‘persoonsgegevens’ als informatie die verwijst naar een levende persoon en die persoon kan identificeren. We verzamelen uw persoonsgegevens om marktonderzoek te kunnen uitvoeren. Persoonsgegevens kunnen in het kader daarvan ook gebruikt worden om te selecteren, zodat we u alleen relevante vragenlijsten bezorgen op basis van de informatie waarover we beschikken. Als we met u contact opnemen, doen we dat om u uit te nodigen voor enquêtes. Nu en dan kunnen we met u contact opnemen voor een van deze andere doeleinden: producttesten of andere marktonderzoeksdoeleinden, of voor beloningen als dank voor deelnames, … Als u deelneemt aan ons onderzoek, kunnen we u om allerlei informatie vragen, zoals uw persoonlijke mening en demografische gegevens, bijvoorbeeld uw leeftijd en gezinssamenstelling. U mag weigeren bepaalde vragen te beantwoorden en u kunt zich op elk moment uit een onderzoek terugtrekken. We zullen onszelf en wat we doen altijd correct voorstellen. Als u een e-mail ontvangt die u aanbelangt en die ogenschijnlijk van ons komt, laat ons dat dan weten. Bij ‘Hoe neemt u contact met ons op?’ leest u op welke manier dat kan.

2. Derden en gegevensoverdracht naar het buitenland

U mag er zeker van zijn dat wij uw privacy zullen beschermen. We stellen uw persoonsgegevens niet voor anderen beschikbaar zonder uw toestemming, tenzij het alleen voor onderzoeksdoeleinden is of als dat wettelijk verplicht is. Het gaat dan onder meer om uw naam en e-mailadres. Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, bewaard, doorgestuurd of verwerkt door onze zusterbedrijven binnen de WPP-groep of door externe dienstverleners. Dat kan voor onderzoeksgerelateerde doeleinden, zoals dataverwerking, en voor de afhandeling van prijstrekkingen of andere vergoedingen in en buiten de EER. Allemaal zijn ze contractueel verplicht om de informatie die ze verzamelen en aan ons doorgeven, of die wij verzamelen en aan hen doorgeven, vertrouwelijk te behandelen. Om die informatie te beschermen, moeten ze bovendien gelijkaardige veiligheidsnormen en -praktijken hanteren als die van ons.

3. Vertrouwelijkheid en sectorvereisten

We nemen gepaste technologische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we ontvangen te beschermen, zowel tijdens de verzending als wanneer ze in ons bezit zijn. Onze beveiligingsprocedures voldoen aan de algemeen aanvaarde commerciële normen die gebruikt worden om persoonsgegevens te beschermen. Al onze medewerkers zijn contractueel verplicht om onze beleidslijnen en procedures rond vertrouwelijkheid, beveiliging en privacy te volgen.

4. Overzicht van cookies op site

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer bewaard worden door een website die u een numerieke gebruikers-ID toekent en bepaalde informatie over uw bezoek aan de website opslaat. Webontwikkelaars gebruiken ze om gebruikers te helpen hun websites efficiënt te gebruiken en bepaalde functies uit te voeren. De website stuurt informatie naar de browser, die vervolgens een tekstbestand aanmaakt. Telkens wanneer de gebruiker naar dezelfde website terugkeert, haalt de browser dat bestand op en wordt het naar de server van de website gestuurd. Om gedragspatronen te bestuderen, gebruiken we optionele cookies/softwaretoepassingen, maar alleen als u daarvoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Voor de meeste online-enquêtes geldt dat we bepaalde informatie automatisch verzamelen en opslaan in bestanden met enquêtegegevens. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, browsertype, internetprovider, pagina die de bezoeker doorstuurde en laatst bezochte pagina, besturingssysteem en datum/tijdstip. We gebruiken die automatisch verzamelde informatie om trends te analyseren, waaronder browsergebruik, en de site te beheren, bijvoorbeeld om de enquête-ervaring te optimaliseren in functie van uw browsertype. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om na te gaan of er vanaf dat IP-adres meermaals aan de enquête is deelgenomen.

5. Accuraatheid

We nemen alle redelijke maatregelen om persoonsgegevens die we bezitten of beheren en die voortdurend gebruikt worden, accuraat, volledig, actueel en relevant te houden, op basis van de recentste informatie die u en/of onze klant ons heeft bezorgd. We rekenen op u om ons te helpen uw persoonsgegevens accuraat, volledig en actueel te houden door onze vragen naar waarheid te beantwoorden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

6. Verzameling van gegevens over kinderen

Wanneer we gegevens over kinderen verzamelen (iedereen jonger dan 16 jaar op het moment van de gegevensinzameling), hebben we daarvoor de goedkeuring van een ouder of voogd nodig. Dat moet bij die persoon worden afgetoetst, die moet ook bevestigen dat er geen goedkeuring van een andere ouder of voogd vereist is.

7. Rechten van het individu

Wenst u toegang tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen. Dat kan via e-mail of per post. De contactgegevens staan hieronder bij ‘Hoe neemt u contact met ons op?’. Onder de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, recht te zetten of te laten verwijderen uit onze systemen, tenzij we er gerechtvaardigd belang bij hebben om het proces voort te zetten. Sinds 25 mei 2018 hebt u ook de volgende rechten als we persoonsgegevens over u bewaren:

  • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • het recht om de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken in te trekken.

Als u ons ervan op de hoogte brengt dat u een van deze rechten wilt uitoefenen, antwoorden we binnen de vier weken. Die veranderingen geven we dan ook door aan derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben doorgestuurd. U kunt uw persoonsgegevens raadplegen en onjuiste gegevens corrigeren, aanpassen of verwijderen.

8. Opslag en bewaring van gegevens

Persoonsgegevens worden alleen bijgehouden voor de periode waarin dat past binnen het bestemde en rechtmatige gebruik. In dit geval bewaren we informatie niet langer dan twaalf maanden, tenzij de wet anders vereist. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd op manieren die garanderen dat hun vertrouwelijke aard niet in het gedrang komt. In het kader van het bedrijfscontinuïteitsplan en in bepaalde gevallen de wet (bv. als u via overschrijving een vergoeding hebt gekregen) wordt een back-up van onze elektronische systemen gemaakt en worden ze gearchiveerd. Die archieven worden gedurende een welbepaalde periode in een streng gecontroleerde omgeving bewaard. Zodra die periode verstreken is, worden de gegevens verwijderd en de fysieke dragers vernietigd om te garanderen dat de gegevens volledig uitgewist zijn. Archieven worden maximaal acht jaar bijgehouden.

9.Melding van wezenlijke veranderingen

We evalueren onze privacyverklaring regelmatig en kunnen die van tijd tot tijd aanpassen. Op deze webpagina vindt u altijd de recentste verklaring. We houden bij wanneer de verklaring het laatst werd herzien. (Zie hierboven voor de datum van de laatste herziening.)

10. Hoe neemt u contact met ons op?

Hebt u nog twijfels of vragen? Gebruik dan gerust het contactformulier op deze site of stuur een e-mail naar helpdesk@tns-online.be. U kunt ook een brief schrijven naar Kantar België, Broekstraat 49-53 bus 3, 1000 Brussel.

Voor vragen over privacy richt u uw bericht aan onze DPO Gillie Abbotts-Jones op bovenstaand adres of op be-privacy@kantar.com.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is te bereiken via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Enquête - Politique de protection de la vie privée

Initialement créée le 29 mars 2018

Version 2.1, 11 juin 2018

Cette enquête est menée par Kantar Belgium SA, Rue du Marais 49-53 boîte 3, 1000 Bruxelles. En donnant votre consentement et en remplissant cette enquête, vous acceptez son utilisation. Nous vous prions de lire attentivement la présente politique de protection de la vie privée.

1. Licéité de la collecte et de l’utilisation

La présente Politique explique comment nous collectons, conservons et utilisons les données à caractère personnel que vous nous fournissez en participant à cette enquête. Aux fins de la présente Politique, les ‘données à caractère personnel’ désignent les données se rapportant à une personne vivante et permettant de l''identifier. La finalité de la collecte de vos données à caractère personnel est de mener des études de marché, les données à caractère personnel pouvant également être utilisées dans cette perspective afin d’effectuer des sélections en vue de nous permettre de vous envoyer uniquement des questionnaires pertinents sur la base des informations dont nous disposons. Lorsque nous vous contactons, nous le faisons afin de vous inviter à participer à des enquêtes.  Occasionnellement, nous pouvons vous contacter pour l''une des finalités suivantes : tests de produit ou autres fins d''études de marché, ou encore pour des incitatifs basés sur des participations, ... Lorsque vous participez à notre étude, nous pouvons vous demander une série d’informations incluant, par exemple, vos opinions personnelles ainsi que des informations démographiques, telles que votre âge et la composition de votre ménage. Vous pouvez à tout moment refuser de répondre à toute question ou vous retirer de la participation à une étude. Nous ne ferons jamais de fausses déclarations sur nous-mêmes ou ce que nous faisons. Si vous recevez un courrier électronique qui vous concerne prétendant provenir de nous, veuillez nous le faire savoir comme indiqué ci-après dans ''Comment nous contacter’.

2. Tiers et transfert transfrontalier de données

Vous pouvez être assuré que nous protégeons votre vie privée. Nous ne mettrons vos données à caractère personnel à la disposition de personne sans votre consentement, à moins que ce ne soit à des fins de recherche seulement ou si la législation l''exige. Cela inclut votre nom et votre adresse électronique. Vos données à caractère personnel peuvent être collectées, stockées, transférées ou traitées par nos sociétés sœurs au sein du groupe WPP ou par des prestataires de services tiers à des fins de recherche, telles que le traitement des données et la réalisation de tirages au sort ou autres incitatifs au sein comme en dehors de l''EEE. Ils sont tous contractuellement tenus de garder confidentielles toutes les données qu''ils collectent et nous transmettent ou que nous collectons et leur transmettons, et doivent les protéger au moyen de normes et pratiques de sécurité équivalentes aux nôtres.

3. Confidentialité et exigences de l''industrie

Nous prenons les mesures technologiques et organisationnelles appropriées afin de protéger les données à caractère personnel qui nous sont soumises, tant pendant la transmission qu''une fois que nous les recevons. Nos procédures de sécurité sont conformes aux normes commerciales généralement acceptées et utilisées pour protéger les données à caractère personnel. Tous nos collaborateurs sont contractuellement tenus de suivre nos politiques et procédures en matière de confidentialité, de sécurité et de protection de la vie privée.

4. Divulgation des cookies : liste des cookies du site

Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre ordinateur par un site Web qui attribue un identifiant numérique d''utilisateur et stocke certaines informations concernant votre navigation en ligne. Ils sont utilisés par les développeurs Web pour aider les utilisateurs à naviguer efficacement sur leurs sites Web et à exécuter certaines fonctionnalités. Le site Web envoie des informations au navigateur, qui crée ensuite un fichier texte. Chaque fois que l''utilisateur retourne sur le même site Web, le navigateur récupère ce fichier et l’envoie au serveur du site Web. Pour la recherche de suivi du comportement, nous utilisons des cookies optionnels / applications logicielles, mais uniquement si vous avez donné votre consentement explicite à ces cookies / applications. Comme c''est le cas pour la plupart des enquêtes en ligne, nous collectons automatiquement certaines informations et les stockons dans des fichiers de données d''enquête. Ces informations peuvent inclure des éléments tels que les adresses de protocole Internet (adresse IP), le type de navigateur, le fournisseur d''accès Internet (FAI), les pages de référence / de sortie, le système d''exploitation et l''horodatage. Nous utilisons ces informations collectées automatiquement pour analyser des tendances telles que l''utilisation du navigateur ainsi que pour administrer le site, par exemple afin d’optimiser l''expérience de l''enquête en fonction du type de navigateur. Nous pouvons également utiliser votre adresse IP pour vérifier s''il y a eu plusieurs participations à l''enquête à partir de cette adresse IP.

5. Exactitude

Sur la base des informations les plus récentes mises à notre disposition par vous et / ou notre client, nous prenons toutes les mesures raisonnables pour garder exactes, complètes, à jour et pertinentes les données à caractère personnel en notre possession ou sous notre contrôle et utilisées de façon continue. Nous comptons sur vous pour nous aider à garder vos données à caractère personnel exactes, complètes et à jour en répondant honnêtement à nos questions, et vous êtes responsable de veiller à ce que nous soyons informés de toute modification de vos données à caractère personnel.

6. Collecte de données concernant des enfants

Lorsque nous collectons des données concernant des enfants (toutes les personnes âgées de moins de 16 ans au moment de la collecte), nous avons besoin du consentement de leur parent ou tuteur légal. Cela doit être vérifié pour la personne en question et ils doivent confirmer qu''aucun autre consentement d''un autre parent ou tuteur n''est requis.

7. Droits des personnes

Pour demander l''accès aux données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet, vous devez soumettre votre demande par écrit à l''adresse électronique ou postale indiquée ci-après dans la section ‘Comment nous contacter’. En vertu de la législation européenne en vigueur en matière de protection des données, vous avez le droit d''accéder à vos données à caractère personnel, de les rectifier ou de les supprimer de nos systèmes, à moins que nous n’ayons des raisons légitimes de poursuivre leur traitement. Depuis le 25 mai 2018, vous pouvez également bénéficier des droits suivants si nous détenons des données à caractère personnel vous concernant :

  • Droit de restreindre le traitement de vos données à caractère personnel ;
  • Droit de retirer le consentement à l''utilisation de vos données à caractère personnel.

Nous vous répondrons dans un délai de 4 semaines si vous nous informez que vous souhaitez exercer l''un ou l''autre de ces droits. Nous aviserons également de ces changements les tiers à qui nous avons transféré vos données à caractère personnel. Vous pouvez accéder à vos données à caractère personnel et les corriger, les modifier ou les supprimer si elles sont inexactes.

8. Stockage et conservation des données

Les données à caractère personnel ne seront conservées que pendant la période appropriée à leur utilisation prévue et légale. Dans le cas présent, nous conserverons les données pendant une période maximale de 12 mois, sauf exigence contraire de la loi. Les données à caractère personnel qui ne sont plus nécessaires seront éliminées de manière à ne pas compromettre leur nature confidentielle. Dans le cadre du Plan de continuité des activités de l''entreprise et, dans certains cas, de la législation (par exemple, si vous avez reçu un incitatif par l’intermédiaire d’une communication câblée), nos systèmes électroniques sont sauvegardés et archivés. Ces archives sont conservées pendant une période définie dans un environnement strictement contrôlé. Une fois expirées, les données sont effacées et le support physique est détruit afin d''assurer que les données soient complètement effacées. Les archives sont conservées pendant une période maximale de 8 ans.

9. Notification de changements importants

Notre politique de protection de la vie privée fait l''objet d''un examen régulier et peut être modifiée de temps à autre. Nous afficherons toujours la politique la plus récente sur cette page Web et consignerons la date de la dernière révision de la politique. (voir ci-dessus pour la date de la dernière révision).

10. Comment nous contacter

Si vous avez encore des préoccupations ou des questions, n’hésitez pas à utiliser le formulaire de contact sur ce site ou à nous envoyer un courrier électronique à helpdesk@tns-online.be. Vous pouvez également envoyer un courrier postal à Kantar Belgium, Rue du Marais 49-53 boîte 3, 1000 Bruxelles.

Pour toute question relative à la protection de la vie privée, vous pouvez adresser votre courrier postal à notre DPO Gillie Abbotts-Jones sur l''adresse ci-dessus ou votre courrier électronique à be-privacy@kantar.com.

L''autorité belge de protection des données peut être consultée à l''adresse suivante : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

Survey - Privacy policy

Originally created on 29 March 2018

Version 2.1, 11 June 2018

This survey is conducted by Kantar Belgium SA, Rue du Marais 49-53 box 3, 1000 Brussels. By giving your consent and completing this survey, you agree to this use. We ask you to read this privacy policy carefully

1. Lawful Collection and Use:

This Policy explains how we collect, store and use the personal information you provide when participating in this survey. For the purpose of this Policy, the definition of ‘personal information’ is information, which relates to and can identify a living individual. The purpose for our collecting your personal data is to conduct market research, personal data may also be used in this perspective to make selections so that we can send you only relevant questionnaires based on the information available to us. When we contact you, we do so to invite you to participate in surveys. Occasionally, we may contact you for one of these other purposes: product testing or other market research purposes, or for rewarding incentives based on participations, … When you participate in our research, we may ask you for a range of information, including, for example, your personal opinions, and demographic information, such as your age and household composition. You may decline to answer any questions or withdraw from participation in a study at any time. We will never misrepresent ourselves or what we are doing. If you receive an email that concerns you, purporting to be from us, please let us know as shown below in ‘How to contact us’.

2. Third Parties and Data Transfer Across Borders

You can be assured that we will protect your privacy. We will not make your personal information available to anyone without your agreement unless it is for research purposes only or if required by law. This includes your name and e-mail address. Your personal information may be collected, stored, transferred or processed by our sister companies within the WPP group, or 3rd party service providers for research- related purposes, such as data processing, and fulfilment of prize draws or other incentives both within and outside the EEA. They are all contractually bound to keep any information they collect and disclose to us or, we collect and disclose to them, confidential and must protect it with security standards and practices that are equivalent to our own.

3. Confidentiality and Industry Requirements

We take appropriate technological and organisational measures to protect the personal information submitted to us, both during transmission and once we receive it. Our security procedures are consistent with generally accepted commercial standards used to protect personal information. All our employees are contractually obliged to follow our policies and procedures regarding confidentiality, security and privacy.

4. Cookie Disclosures: Listing of cookies from site

Cookies are small text files stored on your computer by a website that assigns a numerical user ID and stores certain information about your online browsing. They are used by web developers to help users navigate their websites efficiently and perform certain functions. The website sends information to the browser, which then creates a text file. Every time the user goes back to the same website, the browser retrieves and sends this file to the website''s server. For behavioural tracking research, we use optional cookies / software applications, but only if you have given your explicit consent to such cookies / applications. As is true of most online surveys, we gather certain information automatically and store it in survey data files. This information may include things as Internet Protocol addresses (IP address), browser type, Internet service provider (ISP); referring/exit pages, operating system and date/time stamp. We use this automatically collected information to analyse trends such as browser usage and to administer the site, e.g. to optimise the survey experience depending on your browser type. We may also use your IP address to check whether there have been multiple participations in the survey from this IP address.

5. Accuracy

We take all reasonable steps to keep personal information in our possession or control, which is used on an on-going basis, accurate, complete, current and relevant, based on the most recent information made available to us by you and/or by our client. We rely on you to help us keep your personal information accurate, complete and current by answering our questions honestly and you are responsible for ensuring that we are notified of any changes to your personal data.

6. Children’s Data Collection

When we collect children’s data (all persons aged below 16 years of age at time of collection), we require consent from their parent or legal guardian. This must be verified from that individual and they must confirm that no further consent from any other parent or guardian is required.

7. Rights of Individuals

To request access to personal information that we hold about you, you should submit your request in writing to the e-mail address or postal address shown below in ‘How to contact us’. Under current EU data protection laws, you have the right to access, rectify or erase your personal information from our systems, unless we have legitimate interest reasons for continuing to process. From 25 May 2018, you may also have the following rights if we hold personal information about you:

    • Right to restrict processing of your personal information;
    • Right to withdraw consent to use your personal information.

If you notify us that you wish to exercise either of these rights we shall respond within 4 weeks. We shall also notify third parties to whom we have transferred your personal information of these changes. You may be able to access your personal information and correct, amend or delete it where it is inaccurate.

8. Data Storage and Retention

Personal information will be retained only for such period as is appropriate for its intended and lawful use, in this case we shall retain data for no longer than 12 months, unless otherwise required to do so by law. Personal information that is no longer required will be disposed of in ways that ensure their confidential nature is not compromised. As part of the Company Business Continuity plan and in certain instances the law (e.g. if you received an incentive via wired transfer), our electronic systems are backed up and archived. These archives are retained for a defined period in a strictly controlled environment. Once expired, the data is deleted and the physical media destroyed to ensure the data is erased completely. Archives are kept for a maximum of 8 years.

9. Notification of Material Changes

We keep our privacy policy under regular review and it may be amended from time to time. We will always have the most up-to-date policy on this web page. We will record when the policy was last revised. (please see above for the last revision date).

10. How to Contact Us

If you would still have any concerns or questions you can always use the contact form on this site or send us a mail at helpdesk@tns-online.be. You can also write a letter to Kantar Belgium, Rue du Marais 49-53 box 3, 1000 Brussels.

For privacy questions you can address your mail to our DPO Gillie Abbotts-Jones on the address above or by mail to be-privacy@kantar.com.

The Belgian data protection authority can be reached at https://www.dataprotectionauthority.be/"